Gengaril

Fra AugaWiki
Skift til: Navigation, Søgning
 

Historie og baggrund.

Landet styres fra slottet i Kingstown af kongefamilien Ironmace, der har sidet på magten i de sidste 435 år siden den sidste af Mangor-linien uddøde.

Landet ligger i konstant stridighed med Abarrach (mod nord), men det er nu 150 år siden at den sidste større konflikt udartede sig. Dengang blev Abarrach besejret af en alliance mellem Dværge,Elvere og Mennesker (Halflingerne deltog også, dog uden at gøre det store indtryk eller skade på nogle).

Kalender

Kalenderen (der primært bruges i Gengaril og omegn) har 12 måneder af 32dage.

De otte dage en uge har er:

·         Firstday

·         Zeusday

·         Thirdday

·         Marketday

·         Fiftday

·         Sixtday

·         Dionysday

·         Prayerday

Måneder og Uger beskrives som “den første”, “den anden” etc.

Årstal regnes som det antal år en konge har siddet på magten (regnet fra første årsskifte, efter kroningen.) Da vores campaign startede var vi i år 16 af King Ironmace the 23th.

I løbet af de sidste 50 år er det dog blevet mode at referere til dage i måned som 1/3 og 25/7. Når der er tale om officielle begivenheder anvendes de traditionelle datoer dog stadig.

Vejret.

Klimaet her er behageligt (temperate) men tangerer mod sub-tropisk. I måned 2 kan der sjældne gange falde sne. Det er varmest i måned 8, hvor hedeslag ikke er sjældne.

Kultur og geografi.

Kongen lovgiver for hele landet, og har til enhver tid mindst 100 ridere, Kingstown-castle´s garnison, samt landets stående hær (ca 2500 mand) til rådighed.

Landet er delt op i 3 grev-dømmer (Banloft, Jaxton og Wyrmore) der hver har ret til lokalt at udøve og dømme. Hver greve har ret til personligt at have 20 ridere i tjeneste, en mindre garnison på deres slot, samt hvad kongen giver dem komandoen over.

Desuden er der Kingstown området hvor kongen har eneret på at dømme og udøve magt.

Tiltale og sociale kutymer

En undersårt eller person af ringere social stand tiltals : du / dig En ligemand tiltales : de / dem En person af højere social stand tiltales: Min herre / herren (Min frue / fruen)

Man kan dog altid vælge at tiltale en person med hans eller hendes oficielle titel. Normalt vi man i det tilfælde bruge den "højeste" eller mest relevante.

Højere social stand opnås igennem:

 • Alder
 • Mesterskab af profesion
 • Rigdom
 • Adel

Et brud på ovenstående betragtes af andre som grov eller direkte fornærmene opførsel.

Adelen i Gengaril.

Pligter og rettigheder.

Normalt hører titler familien til, og går i arv til ældste (levende) søn ved familiens overhoveds død. Hvis ingen sønner er at finde i familien, kan titlen gå til en datter, ellers går titlen (og eventuelt land) tilbage til kongen. Med en enkelt undtagelse, skal alle titler tildeles af kongen. Det sker ikke ofte at en ny adelsfamilie ser dagens lys, og kun individer der virkeligt har gjort en indsats for riget kan forvente at blive adlet. Bemærk dog at en titel kan sælges ved lensherrens godkendelse.

 

Til en adelstitel hører ofte et jord område. I dette område fungerer den adelige som overdommer, og har ret til at opkræve skatter. Han skal udnævne Knight-Marshalls i eventuelle byer, og sørge for ro og orden. Desuden har han pligt til at forsvare det mod fjender og monstre, og har eventuelt en mindre styrke og en borg til sin disposition. Hvis man mener at den adelige har forsømt sine pligter eller misbrugt sine rettigheder, kan man klage til områdets greve, eller til kongen hvis det er en greve man ønsker at klage over.

 

Adelige har altid pligt til at give husly til andre besøgene adelige, og kan naturligvis forvente samme gæstfrihed hvor de end måtte indfinde sig. Stridigheder mellem adelige afgøres normalt af en af greverne.

Royalty.

I toppen af hierarkiet finder man kongefamilien. Det er ikke muligt at blive kongelig, man skal fødes til det. Hvis det usandsynlige skulle ske, og hele kongefamilien skulle uddø, træder de tre grever, og eventuelle hertuger, sammen, og stemmer om hvem af familierne der skal overtage tronen. Afstemningen er åben, og det er ikke tilladt at stemme på sig selv. Ved stemmelighed går afstemningen om efter 3 dage. I denne afstemningen kan der kun stemmes på de familier der var med i stemmeligheden.

Duke / Duchess.

Den højeste adelstitel en person kan opnå. Kun ved exceptionel tjeneste for riget, uddeler kongen denne titel. Titlen er ikke arvelig, og intet land følger med. I stedet går familiens titel straks videre i arv ved første lejlighed.

Count / Countess.

Der er kun, og kan kun være,  3 grever i Gengaril. Hver af greverne bestyrer et af de 3 len i Gengaril. De er den øverste myndighed i lenet, og kun kongen kan omstøde deres afgørelser. Greven har pligt til at sørge for forsvar af lenet, og fungerer som dommer i stridigheder mellem adelige.

Viscount/Viscountess        

Til denne titel hører et meget stort landområde, og altid retten til en borg.

Baron / Baroness.

Til denne titel hører et rimeligt landområde, og altid retten til en mindre borg.

Lord / Lady.

Det nederste niveau af den egentlige adel. Denne titel er altid arvelig, og der hører altid et mindre stykke land til, samt retten til at bygge en lille borg. Dette er den højeste titlen man kan have, og stadig stå i aktiv tjeneste som ridder.

Knight.

Nye riddere udnævnes når der er plads i rækkerne. Ifølge gammel lov er der kun 160 riddere ad gangen i rigets tjeneste. Det står enhver ridder frit at bede om fratrædelse fra aktiv tjeneste, og normalt gives tilladelse ,fra kongen eller en greve, efter et års tjeneste.

 

Udover kongen, har greverne mulighed for at udnævne riddere. Dette er en ofte benyttet hædring af krigere der har vist deres værd for landet og tronen. Der medfølger sjældent land til en riddertitel, men det sker dog at Kongen eller en Greve tildeler et mindre stykke til en særligt lovende ridder. Efter længere tjeneste er det dog rimeligt normalt at en ridder belønnes med et mindre stykket land og en herregård.

 

En riddertitel er ikke arvelig, med mindre den gives specifikt som sådan. Hvis en titel er givet med arveret, går den i arv som alle andre adelstitler, og arvingen behøver ikke at gå i tronens tjeneste for at få titel af ridder.

 

Der findes flere ridder-ordner (ikke at forveksle med medaljer). Disse ordner samler riddere med fælles interesser i specielle broderskaber. Ofte skal man igennem en prøve for at blive optaget, og flere steder sker optagelse kun per invitation. Der findes både hemmelige og kendte ridder-ordner. Af de offentlig kendte er der:

Order of the black rose.

Kan kendes på at de alle bærer en sort rose på rustningen. Dette er en orden for de største (ikke nødvendigvis fysisk) krigere. Der kan højst være 25 medlemmer.

Ranks of the Border.

Dette er et broderskab af riddere der har det tilfælles, at de direkte bevogter Gengarils grænser, og aktivt har  bekæmpet landets fjender der. Der er flest medlemmer fra grev Jaxtons område.

The Olympus Guard.

Disse riddere betragter sig selv som gudernes tjenere, kun de krigere der er af ædelt sind og mægtigt kampevne bliver optaget her. Selveste Lord Sparhawk, kaptajnen for kongens personlige vagt er leder af denne orden. Den nyder desuden Gengarils kirkes (Priests of Olympus) gunst.

Medaljer og Ordner.

Ved speciel tjeneste for landet og tronen, har kongen mulighed for at tildele ordner, og uddele medaljer. Disse bæres ved officielle lejligheder og fester, dog ikke i kamp eller i turneringer.

Kongen er den eneste der kan tildele en orden, ofte sker det dog på en greves foranledning.

The Silver/Golden/Platinium Spurs.

For exceptionel tjeneste kan man blive tildelt denne orden. Den gives i tre typer, og kan tildeles for mange former af heroiske bedrifter. Selve ordnen er af form som en lille hestsko.

The Guard.

For at have begået sig exceptionelt i kamp, kan man blive tildelt The Guard. Dette er en forholdsvis normal orden for riddere at bære. Den er formet som sværd og lanse over kryds.

Dragons-claw.

For at have udvist exceptionelt mod i kamp, og for at nægte at give op overfor overmagt, kan kongen vælge at uddele Dragens-klo. Dette er en orden der ofte tildeles ved begravelse af døde helte. Der er dog en håndfuld riddere der, stadigt i live, med stolthed bærer denne orden. Ordnen er af guld, og formet som en lille drageklo.

The Silver/ Golden/ Platinium Stalion.

For at have ydet tronen lang og trofast tjeneste, kan man blive tildelt The Stalion. Det er rimeligt normalt at se ældre herremænd bære denne orden i sølv. Ligeledes er der en hel del der bærer den i guld. Det er dog kun kongens nærmeste, trofaste og ældste rådgivere der kan forvente at modtage den i Platin.

Ordnen har form som en lille stejlende hingst af det relevante metal.

The Silk Sail.

For exceptionel service på havet kan man blive belønnet med Silke Sejlet. Selve ordnen er udformet af uhyre tyndt banket sølv. En del af de dygtigste kaptajner i flåden bærer denne orden.

Jade/Pearl wings.

For at have rejst langt og meget i kongens tjeneste kan man blive tildelt Jade- eller Perlevingerne. Ordnen er formet som pegasus vinger af jade. Den besættes i særlige tilfælde med små hvide perler. Mange af kongens særlige udsendinge er blevet tildelt denne orden. Det er dog få der får ret til at bære den med perler.

The Ironmace.

For at redde livet på et medlem af kongefamilien bliver man tildelt den fineste af alle ordner, The Ironmace. Orden er af form som en mace, af jern naturligvis. Ved gentagne tildelinger sættes et lille guld bånd omkring ordnen. De få personer der bærer denne orden gør det med særlig stolthed. En adelstitel følger ofte med denne orden.

Ruby/Diamond Shield.

For ved heroisk indsats at have redet et stort antal civile kan kongen vælge at uddele Rubin eller Diamant skjoldet. Ordnen er formet som et lille skjold af Platin, med en indfæstet rubin eller diamant. En sten sættes yderligere i skjoldet for hver gang man modtager ordnen. Flere riddere bærer et platin skjold med en eller flere rubiner i ved officielle lejligheder.

Kongens lov

Retten i Gengaril er baseret kongens lov, der er skrevet af de forskellige konger igennem tiden.

Adlens ret og pligt

 • Enhver der modstrider kongens ord eller vilje er skyldig i højforædderi.
 • En adelig skal selv og med troppe efter kongens ønske tjene i kongens hær.
 • En adelig skal stille med tropper efter lensherrens ønske og påbud.
 • Den der måtte finde en lensherres afgørelse urimelig kan anke denne til lensherrens lensherre.
 • Den adelige med højeste titel, dog undtaget en Hertug, er altid dennes slægts overhoved.
 • En adelig må og skal afkræve skat efter lensherrens godkendelse og bestemmelse.
 • En adelig kan aldrig beside mere end én adelstitel. Eventuelle underordnede titler gives i arv med det samme.

Aftaler

 • Enhver er pligtig at overholde hvor han med hånd, mund eller segl har givet sit ord.
 • Enhver er pligtig til at efterkomme sin lensherres ord som sit eget ord.

Strafferet

 • Den slægt der dømmes skyldig i foræderi mister ret til jod og gods. Jord og gods overgår i dette tilfælde til slægtens lensherre.
 • Den slægt der dømmes for højforræderi af konge eller greveråddet skal ophøre med at eksistere. Undtaget er den der benåddes af kongen.
 • Hvis to eller flere parter er uenige skal retten træffes af områdets lensherre.
 • En adelig kan aldrig dømmes af én person af lavere eller lige titel. En lensherre af højere titel skal altid dømme retten.
 • Enhver er forpligtiget til ved arv at overholde forfaderens ord.
 • Enhver der bryder sit ord skal dømmes af sin lens herre
 • Enhver er ansvarlig for sin tjerner og sit bæst.

Ejerdomsret

 • Enhver ejer egen person.
 • Enhver har retten til at eje gods.
 • Land ejes altid af en slægten, og administreres af slægtens overhoved som var det eget eje.
 • Enhvers kan med frihed forvalte egen ejendom og gods. Denne ret kan kun fratages ved eget ord eller lensherres dom.
 • Bygninger tilfalder jorden hvorpå det ligger.
 • Al handel med land skal annerkendes og godkendes af områdets lensherre.
 • Enhver er pligtig til at svare skat.

Slægsret

 • En slægt skal kendes ved navn.
 • Arv skal føres fra far til ældste søn eller fra far til ældste datter.
 • En søn arver altid før en datter
 • En datter er kun overhoved til hendes søn eller datter søn etc. er myndig.
 • Retten som overhoved skal føres som arv
 • Slægtens overhoved kan forvise et medlem af slægten. En forvist person er at regne som have aldrig tilhørt slægten.
 • Slægtens overhoved har retten til at adoptere en person til slægten. Denne person er at regne som have altid tilhørt slægten.
 • En mand har retten til at adoptere en person. Denne person er at regne som have altid været af farens afkom.
 • Enhver har med lensherrens godkendelse ret til at stifte én slægt, men dette fritager ikke tilhørsforhold til fødselsslægten.
 • En slægt uden overhoved har den ældste levende mand som overhoved.
 • Enhver er myndig imellem det fyldte 13. og 30. år når familiens overhoved med lensherrens annerkendelse bekendtgører det.

Områder og familier

Kingstown.

Den Kongelige familie: Familien Ironmace.

King Gareth Ironmace (Født år 20/I21)

Queen Lucy (Født år 23 / I21)

Prince Lucas (Født år 14 / I22)

Prince Regnar  (Født år 3 / 23)

Princess Kaley (Født år 7 / 23)

Kong Ironmace den 23. Blev sat på tronen da såvel hans far, som hans mor omkom ved et snigmord (år 14/I22). Hvem morderne var vides ikke, men Kong Ironmace den 23. Søger aktivt efter morderen, og har sat en pris på 10.000 gp på mordernes hoveder.

Han kom på tronen i den unge alder af 26. Han giftede sig tidligt med sin trolovede Lucy Vimes (datter af Viscount Vimes).

Baroni de Burg

En førstehåndsbeskrivelse af Ingeborg de Burg

1. dag, 1. måned, År 21.Omkring en dagsrejse syd for Kingstown ligger det lille Baroni de Burg. Det er et område med 1500 indbyggere. Baroniet ledes af Baron William de Burg. Han er gift med Lydia og har tre børn: William, Edward og Lucy. Den eneste anden levende familie gren er Baronens bror David de Burg, gift med Naddi, som han har fået sønnerne Christopher og Jonatan med. Og så er der selvfølgeligt undertegnede Ingeborg de Burg og slægtens yngste medlem Ingrid de Burg, datter af Edward og jeg. Alle bor vi på de Burg Keep.

Hvordan er så denne adelige familie som jeg har kendt, og boet hos, i næsten 2½ måned? Baronen er en ægte patriark, slægtens ubestridte overhoved. Streng men retfærdig. Lydia er et mere blidt menneske. Den kommende Baron William er en intelligent og ambitiøs mand der minder utroligt om sin fader: ædel, ærlig og modig. Han er flasket op til at blive en god og ambitiøs Baron. Som det var forventet af Edward, kastede han sig ivrigt ud i krigskunsten for derigennem at vise sit værd, ved at lade sig indrullere under kongens faner. Edward har aldrig forstået sig videre på politik og intriger og kan inden for disse områder virke lidt naiv. Tilgengæld er han en stolt og modig kriger, altid klar til at tjene sin konge. Målet er at blive slået til ridder.

David de Burg er en fedladen og bitter mand. Da jeg mødte ham virkede han straks fjendtlig og ubehagelig, og gav indtryk af at være ret snu. Hans ældste søn Christopher er en stor og uintelligent kleppert, der ivrigt står ved sin faders side for at tjene ham. Naddi er en stille og tydeligvis svag og kuet kvinde og Jonatan bliver betragtet som en svækling af sin fader fordi han vil læse til præst (Apollon). Generelt står præster vist ikke i høj kurs i familien.

Jeg fornemmede en vis uvilje mellem de to grene af familien. Slægten de Burg er en af de ældste baron slægter i Gengaril og har altid hørt til blandt kongens mest trofaste støtter, noget de er stolte af og sætter en ære i.

Jaxtoncastle:

Det nordlige grevdømme styres af Grev Jaxton der udover at sørge for lov og orden har opsynet med den nordlige grænse. For at kunne gøre det er 4 små fæstninger blevet bygget, og Grev Jaxton har 400 mand af landets hær til rådighed.

Banloft.

Grev Banloft står for den Greengras-områdt og den vestlige grænse, hvor han varetager handelen med de små bystater der ligger vest for Gengaril. Han har desuden 150 mand af landets hær, og ansvaret for Grengraskeep.

Caer O’Mally.

En mindre herregård, der er bygget af Rideren William O’Mally.

Wyrmore.

Grev Wyrmore styrer den sydlige del af landet, samt handelen med elverne. Han har sit hjem slot i Havnebyen southport.

Porgon

Placeret ved landets sydlige grænse, er dette hovedsædet for handlen med Elvere. Byen er også kendt for at være hjemsted for Magiens Tårn (#4 på kortet), hovedsædet for troldmændene i Gengaril.

 

Byen har en gladiator arena, hvor der er mulighed for at se og kæmpe op til 6. niveau.

Til byens tem er der blevet bygget en fløj til ære for Apollon. Templet blev opført af en eventyrer der havde mistet en arm, som guder valgte at give igen.

 

Fløjen kaldes for Elinor Fløjen.

Kloaken under Porgon

Kort over nordlige del af kloaken

Byen har et overaskende veludbygget kloaksystem beliggende under den pænere del af byen. Der findes 3 kendte nedgange til kloaken. Den ene ligger i det syd-vestlige hjørne(ikke med på kortet), den anden nedgang ligger i midt-øst, og den 3 ca. i centrum via et officielt kontor.

Der er 3 sten-golemer af en art der permanent har taget ophold i kloaken. De 3 golemmer har til opgave et holde tilfældige forbipasserende uden, samt at vedligeholde og rengøre konstruktionen.

Handelskaravaner.

De store handelshuse sender jævnligt karavaner ad landevejene. Det er muligt at sikre sig transport med en af disse. Der er ingen faste priser eller regler der gør sig gældene for denne transport form. Normalt vil det dog være lidt billigere (og langsommere) end postvognen.

Posttjeneste.

Det er muligt at benytte den kongelige post tjeneste. For 5 Cp, bringer kongens postvogne et brev fra en af de større byer til en anden. Postvognen har (for det meste) plads til 6 passagerer. Det koster et sølvstykke pr. dag man kører med vognen.

Vognen stopper ved kroer hver aften, det er eventuelle passagerers eget ansvar at sørge for overnatning og proviant.


Tabel 4.1: Afstande mellem byer I Gengaril.
Fra Til Bahnloft

Castle

Castle

Jaxton

Green-

grasscity

Green-grasskeep Harpow Kingstown Porgon Southport
Bahnloft Castle
 
 
 
15 dage.
22 dage
 
 
 
Castle Jaxton
 
 
7 dage
 
 
36 dage
 
 
Greengrasscity
 
12 dage
 
 
13 dage
16 dage
 
 
Greengrasskeep
15 dage.
 
 
 
 
 
 
 
Harpow
22 dage
 
13 dage
 
 
18 dage.
 
 
Kingstown
 
36 dage
32 dage
 
18 dage.
 
 
23 dage
eller
17 dage
Porgon
 
 
 
 
 
 
 
12 dage
Southport
 
 
 
 
 
23 dage
eller
17 dage
12 dage
 
* Sort: Postvogn
 • Blå: Postbåd


 

 

Flodtransport.

Mellem de byer der ligger ved de store floder, er det ikke postvogne, men postbåde.

Prisen er 5 sp per dag for person transport. Dette inkludere dog både en køje i lasten, og daglig mad.

Det er desuden muligt at medbringe sin hest for 2 sp om dagen.

Kurertjeneste.

Hvis man har travlt med at få sit brev frem, har man mulighed for at sende det med en Kurer.

Magisk transport.

Et hurtigere og dyrere alternativ til kurerer og post, er at få troldmændenes gilde til at teleportere den ønskede genstand.

 

Servicen dækker hele riget, dog kun mellem byer hvori der er et gilde.

 

Breve og pakker leveres videre med bud fra den modtagne bys gilde, direkte til modtageren. Hvis personen ikke er at finde på det forventede sted, forsøges daglig levering i 8 dage. Derefter opbevarer gildet brevet i yderligere 16 dage. Hvis brevet eller pakken på dette tidspunkt stadig ikke har nået sin modtager, sendes det retur, hvis der er betalt for denne service (dobbelt pris), ellers kasseres brevet.

 

Troldmændenes gilde tager følgende forbehold for magisk levering:

·         Der er ingen garanti for at et brev, en pakker eller en person kommer uskadt eller levende frem.

·         Der ydes ingen erstatning for direkte eller indirekte tab eller skader forvoldet af teleporteringen.

 


Tabel 4.2: Teleport priser
Brev eller scroll 250 gp
Pakke op til 3 cf. Og 6 lbs. 1000 gp.
Større pakke, op til 6 cf og 12 lbs. 1500 gp.
Person, normal størrelse 2000 gp.
Hest eller stor person. 3000 gp.
Retur service for pakker og breve. + 50 %

 

I de fleste tilfælde (9 ud af 10) er det en sikker og hurtig transport mulighed. På grund af prisen, og folkelig mistro til magi, er det dog mest adelen og rige handelsmænd der benytter sig af denne transport form.

Knight-Marshalls.

Hver af de større byer har et vagt korps der styres af en Knight-Marshall. Denne har ansvaret for at opretholde ro og orden, at beskytte byens indbyggere mod farlige væsner, samt at organisere forsvar i krigstid.

Fighters guild.

I alle de større byer findes der en fighters guild, hvor krigere kan mødes, overnatte og udveksle erfaringer. Medlemskab koster 50 gp pr. år. Medlemmer får en kobber medaljon med medlemsnummer indprentet.

Gladiators.

I De fleste af de større byer i Ghengaril er der gladiatorer. Kampene har sjældent dødelig udgang, og der står altid en præst klar med cure-light-wounds. Gladiatorerne er opdelt i grader, og man kan kun deltage i kampe hvor man har opnået den relevante grad (eller 1 grad lavere). Grader tildeles (fjernes i ekstreme tilfælde) efter hver kamp af gladiator-gildet der overværer alle kamp, og fungerer som dommer. En sikker måde at få en grad på er ved at besejre en der har graden i forvejen. Man må ikke kæmpe i lavere cirkler en sin egen grad.

Gladiator grader:

Tabel 4.3Gladiatorer i Gengaril.
Grad
Level ca.
Maks. antal Kampe/Præmie Noter
1
0
3/dag - 10 gp.  
2
0-1
1/dag - 50 gp.  
3
1-2
3/uge - 100 gp.  
4
2-4
2/uge - 250 gp.  
5
3-6
6/måned – 500 gp  
6
4-8
4/måned – 1000 gp.  
7
5-10
2/måned – 3000 gp.  
8
8+
1/måned – 9000 gp  
9
13+
3/år – 15000 gp.  
Gladiator Supreme
?
En 9th grade har ret til at udfordre the Gladiator Supreme. En sejr vinder titlen.

Ingen må udfordre mere en én gang per 3 måneder.

Der er max en kamp, hver

Der kan kun være EN Gladiator Supreme.

 

Pæmiesummen afgøres af antallet af folk der spiller på kampen men udgør altid mindst. 10%

 

Kampe afgøres efter tre principper:

 • First blood
 • Principiel sejr (50% hp eller overgivelse)
 • Overgivelse , segne.
 • Døden (meget sjældent, normalt kun hvis det er personligt )

The Gladiator Supreme:

Den bedste gladiator har den øverste post i gladiator gildet. Han har ret til at bo uden beregning under luksus-forhold i hovedstaden, og kan bo gratis overalt hvor gildet er i riget. Han har desuden reten til at bære “Sewqin”, gildets magiske sværd, der dog ikke må bruges når titlen skal forsvares.

Det er naturligvis den største ære en gladiator kan opnå, og man skal langt ud på landet før beboerne ikke kender denne person.

Gladiator Gildet.

Selve gildet har hovedsæde i Kingstown hvor der også er trænings faciliteter. Omkring i landet i de større byer er der så mindre haller, hvor gladiatorer kæmper og bliver bedre. Efterhånden som en gladiator bliver bedre, og kommer til at mangle modstandere, vil han uvægerligt blive draget mod den store arena i Kingstown.

Turneringer i Gengaril.

Hvert 6. år afholdes der en stor turnering i Gengaril. Det er på skift en af de tre grever der har æren af at lægge slot til, og æren af at have kongen på besøg.

 

Det er de andre grevers pligt at møde op til turneringen med deres 10 bedste riddere, der skal fremvise deres mod og våbenkunnen. Kongen møder altid op med et personlig følge bestående af ca. 20 udvalgte riddere. Disse riddere udvælges ikke nødvendigvis efter kampevne, men ligeså meget udfra fra hvilke riddere der har fortjent at blive æret.

 

En turnering er en stor begivenhed, og praktisk alle adelige der er (eller tror de er) noget, og bor inden for rimelig afstand møder op. Det er det rigtige sted at få bortgiftet døtre, eller danne nye alliancer til hoffets intriger.

 

Udover de adelige er der naturligvis et vælg af almindelige borgere. Nogle kommer for at se ridderne dyste, nogle kommer for at sælge snacks eller ragelse, og nogle kommer blot fordi alle andre kommer. Alt i alt er det et enorm virvar af mennesker der dukker op, og byen hvor turneringen afholdes er fyldt til bristepunktet.

 

Pga. af den store mængde menneske er det umuligt at afse plads til alle de besøgende. Adelige har første ret til kropladser i perioden, og mange en sur købmand må se sig smidt ud. Af den grund er der afsat et stor telt område i tilknytning til turnerings pladsen. Her kan alle slå deres telte og pavilloner op, og en stor plads er i midten. Den store plads benyttes hver aften til at holde en fest for alle de besøgende. De 3 grever, kongen, de respektive følger og andre særligt indbudte holder fest på slottet hver aften.

 

En turnering er et af de få tidspunkter hvor der virkeligt at brug for at holde styr på tiden. Der er derfor altid sat et stort antal sol- og vandure op på centrale pladser og samlingspunkter. Det er byvagtens ansvar at sørge for at de går rigtigt, og straffen for at pille ved dem er 10 piskeslag samt en dag i gabestokken.

 

Pga. af den store prestige der er tilknyttet turnering er det naturligvis en alvorlig sag at snyde. Straffen er, uanset om man er adelig eller, 2 dage i gabestokken. Man bliver desuden frataget enhver sejr man måtte have opnået, også i andre discipliner man måtte have deltaget i.

 

Religion.

Den officielle religion i landet er den græske panteon, men der er religions frihed, og man kan tilbede hvad man vil (så længe man ikke ofrer børen etc.), der er shrines for mange forskellige guder i det forskellige byer. Det er dog ikke nemt at finde præster for andre religioner end den græske. De få man møder er typisk omvandrende missionærer.

Magi.

Alle former for magi er tilladt i landet, så længe det ikke drejer sig om ond-magi (Animate dead etc.)

Den officielle mage guild ligger i Grengrass city, og der er ca 200 registrerede medlemmer. Det årlige medlems gebyr er på 100 Gp, og giver medlemmerne ret til overnatning på guildens område (1 sp), samt mulighed for at bruge guildens bibliotek (ikke spells!).

Wizards i gildet får titel efter deres kunnen:

 


Tabel 4.4Wizard titel efter rang
Gruppe
Titel
Normal level
Prøve
Wizards of
Ant-mage. 1st,  2nd Read Magic and Detect Magic
the low creatures.
Beetle-mage. 3rd,  4th Web or Deep pockets
Wizards of
Dog-mage. 5th, 6th Wraithform or Protection f. normal missiles.
the land.
Horse-mage. 7th, 8th Polymorph self or Vanquil's Cel.Regeneration.
Wizards of
Bear-mage. 9th, 10th, 11th Contact other plane or Monster summoning III
power.
Lion-mage. 12th, 13th Disintegrate or Anti-magical shell
 
Pegasy-mage. 14th, 15th Limited wish or Shadow walk.
Wizards of Legend.
Unicorn-mage. 16th, 17th Screen or Symbol
 
Dragon-mage. 18th + Wish, Meteor Swarm, Temporal Stasis or two other spells of 9th level of complexity (cast on same day)

 

Der er dog ikke noget krav om at man skal stige i grad, efter at man har opnået den første. Der er ikke nogle direkte forpligtelser tilknyttet en højere grad, dog giver det både prestige og større mulighed for at få en (eller flere)aprentice.

Man kan ikke springe en grad over, samtlige prøver skal bestås i rækkefølge, og prøven er ens for alle skoler.

Hvor de lavere niveauer blot kræver at man demonstrerer at man evner at bruge formularen, stilles der større krav for at opnår de højere grader fra Wizards of power og opefter. Det præcise ritual er hemmeligt og stærkt omgivet af mystik. Det vides dog at det kræver at flere højt rangerende troldmænd møder op, og at prøven skrædersyes til hver enkelt.

En af de konkrete fordele ved at være wizard of power er at man får adgang til en lukket del af biblioteket hvor mere sjældne bøger opbevares.

Master- og Archmages.

For at opnå de øverste niveauer i troldmændenes samfund er det nødvendigt at opnå anerkendelse som Master- eller  Archmage. For at opnå denne titel, er det nødvendigt at drage til Pogon, hvor den centrale guild ligger i Magienstårn. Der skal man fremvise sit Master- eller Archmageprojekt for Cirklen, som den øverste myndighed er kendt. Hvis projektet findes værdigt, modtager man straks derefter titlen.

 

For at blive anerkendt som Mastermage skal man fremlægge en ny fuldstændig original spell af 3. eller højere level.

 

For at blive anerkendt som Archmage skal man fremlægge en fuldstændig original spell af 8.+ level eller have lavet en ny permanent magisk ting.

 

 Racer.

Alle racer har ret til at leve og ernære sig fredeligt inden for landet grænser. Der er dog nogle særlove der gælder alle andre racer end medlemmerne af den gamle alliance: Mennesker, Elvere og Dværge (og Halflinger.).

·         Andre racer må ikke bære våben i byerne.

·         Andre racer må kun bære lette våben inden for landets grænser (Size S, samt shortbows og spyd.)

Disse love kan der dog dispenseres for, specielt på kongens ordre. Straffen for at overtræde lovene er:

·         Konfiskation af våbnet samt en advarsel.

·         Gabestok (anden eller tredje gang.)

·         Pisk (tredje eller fjerde gang)

·         Udvisning (ved flere på hinanden følgende overtrædelser)

Trænings priser.

Der er god muligheder for at lære nye færdigheder i Gengaril, især hvis man har penge. Der er desuden sund fornuft i at vælge det rigtige sted at lære det. Det kan bestemt ikke betale sig, at lære astrologi i en lille landsby.


Tabel 4.5:Basic training prices. (Gengaril)
Prices are per day. Kingstown Castles Other place i Gengaril
Weapon (Single). 3 sp. 2 sp. 5 sp.
Weapon (Tight group). 6 sp. 3 sp. 1 gp.
Weapon (Broad group). 9 sp. 5 sp. 1½ gp.
Weapon (Specialisation). 5 gp. 3 gp. 10 gp.
Weapon (Mastery). 20 gp. 15 gp. 50 gp.
Weapon (Other skill) 1½ gp. 1 gp. 2 gp.
Nature. 1 gp. 5 sp. 3 sp.
Craft skills. 4 sp. 6 sp. 1 gp.
Academic skills. 3 gp. 6 gp. 10 gp.
Other skills. 1 gp. 3 gp. 9 gp.